1. DATAANSVARLIG

Annamarias Astrologi ejes og drives af Annamaria Lauridsen. Jeg yder astrologisk rådgivning til både private og erhverv i hele landet, primært online.  Herudover sælger jeg e-bøger om astrologiske emner.

Annamarias Astrologi benævnes herefter som dataansvarlig.

Annamarias Astrologi’s kontaktoplysninger er:

Annamarias Astrologi ApS,
Aksel Møllers Have 14, 2. .th.
2000 Frederiksberg
Mail:  info@annamariasastrologi.dk

Annamarias Astrologi ApS udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Annamarias astrlogi er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).


Når du, ved bestilling af astrologisk rådgivning hos Annamarias Astrologi, afgiver dine personoplysninger til Annamarias Astrologi, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Annamarias Astrologi.

2. HVORDAN INDSAMLER ANNAMARIAS ASTROLOGI PERSONOPLYSNINGER?

Annamarias Astrologi indsamler personoplysninger på følgende vis:

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER ANNAMARIAS ASTROLOGI?

Annamarias Astrologi indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

Du kan også under konsultation give oplysninger af fortrolig, personlig karakter, som behandles med fuld tavshedspligt.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Nordic Custom Mades formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Annamarias Astrologi baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Annamarias Astrologi kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne tegne og tyde dit horoskop, samt opsætte online konsultattion og sende faktura efterfølgende.

Af legitime interesser, som Annamarias Astrologi forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Annamarias Astrologi’s ydelser og produkter.

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

Du kan ved skriftlig anmodning til Annamarias Astrologi enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Annamarias Astrologi, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Annamarias Astrologi
Aksel Møllers Have 14, 2. t.h.
2000 Frederiksberg

eller info@annamariasastrologi.dk

Annamarias Astrologi vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Annamarias Astrologi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Annamarias Astrologi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

8. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Annamarias Astrologi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Annamarias Astrologi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker

Annamarias Astrologi’s sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Annamarias Astrologi har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Annamarias Astrologi sletter dine personoplysninger, når Annamarias Astrologi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

9. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Annamarias Astrologi’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Annamarias Astrologi
Aksel Møllers Have 14, 2. t.h.
2000 Frederiksberg.

info@annamariasastrologi.dk

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Annamarias Astrologi’s hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 18. oktober 2022